ALGEMENE VOORWAARDEN

Alitheia vzw 

BTW  BE 0779.837.042
Wettersesteenweg 105
B-9521 Letterhoutem
Tel.: 0456266592
info@alitheia.be

 

Artikel 1. Definities

1.1 Onder Alitheia wordt verstaan alle fysieke en online locaties waar yoga door Alitheia vzw onder de naam “Alitheia”, “Alitheia Yoga” of “Alitheia vzw” wordt aangeboden.

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Alitheia vzw verzorgde lessen, workshops, cursussen en evenementen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Alitheia vzw gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de vestiging gelegen is.

2.2 Als je wil deelnemen aan lessen, workshops, cursussen en evenementen (hierna: activiteiten) die door Alitheia vzw worden georganiseerd, dan kan je vooraf reserveren via de website. Reservaties waarvoor geen betaling volgt kunnen door Alitheia vzw worden geannuleerd. Deelname aan activiteiten van Alitheia vzw kan pas na betaling of na expliciet akkoord en overleg met de lesgever. Betalingen moeten gedaan worden voor aanvang van de gereserveerde les.

2.3 (Een medewerker of vrijwilliger van) Alitheia vzw kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Alitheia vzw als opdrachtnemer optreedt.

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Alitheia vzw uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

3.4 Alitheia vzw behoudt zich het recht om een geplande activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

3.5 Annulering van activiteiten door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Alitheia vzw heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijvingsgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

3.6 Wanneer de deelnemer niet aanwezig kan zijn in de les is het zijn/haar verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Alitheia en een mogelijke inhaal les te plannen. Men kan enkel deelnemen aan een inhaal les als de voorziening dit toelaat. De inhaal les kan plaatsvinden op een andere locatie binnen dezelfde reeksperiode. Afwezigheid van een deelnemer is op verantwoordelijkheid van de deelnemer. Er worden geen extra inhaallessen georganiseerd door Alitheia vzw omwille van afwezigheid door deelnemers.

Artikel 4 – Online betalingen en terugroeprecht

4.1. De online betalingsservice van Alitheia vzw verloopt via Paypal of overschrijving.

4.2 De deelnemer heeft het recht aan Alitheia vzw mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling). Afzien van de aankoop kan niet meer wanneer een deelnemer al aan een volledige les of aan een onderdeel van een lessenreeks heeft deelgenomen.

Artikel 5 – Privacy

5.1. Alitheia vzw gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

5.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van Alitheia vzw is. 

5.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Alitheia vzw overmaakt, worden deze in het bestand van Alitheia vzw opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Artikel 6Tijdstippen, locaties en lesgevers

6.1 Alitheia vzw is bevoegd om zelf de tijdstippen en locaties vast te leggen voor zijn activiteiten.

6.2 Alitheia vzw kan de locatie en het tijdstip van een activiteit eenzijdig wijzigen. Klanten die op het moment van de wijziging reeds hebben gereserveerd en betaald, kunnen een terugbetaling eisen.

6.3 De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Alitheia vervangen worden, indien nodig. Bij deze wijziging kan geen terugbetaling geëist worden. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alitheia vzw vzw sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Alitheia of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Alitheia vzw.

7.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij Alitheia vzw op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar yoga/meditatie/ademhalingstechnieken of coaching beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de activiteiten van Alitheia vzw.

7.3 Noch Alitheia vzw, noch zijn medewerkers, vrijwilligers  of aangestelden kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

7.4 Alle activiteiten (online of op locatie) georganiseerd door Alitheia vzw zijn ontworpen ter ondersteuning van een positieve zelfontwikkeling. Zij hebben als doel ontspanning te ondersteunen. De inhoud van deze activiteiten is geen vervanging voor psychologische of medische behandelingen. Stop geen medische behandelingen en volg steeds jouw doktersadvies. Raadpleeg steeds een arts voor u deelneemt wanneer er medische en/of psychologische factoren een rol spelen. Deelname aan alle activiteiten is steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid. De deelnemer neemt volle verantwoordelijkheid voor alle acties die hij of zij neemt als gevolg van de interpretatie van de informatie die werd gegeven en de persoonlijke meningen die werden gevormd.

Artikel 8 – Slotbepaling

8.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.